top of page

Si një dentist specialist për ortodonci, i lejoj vetes të llogaris shërbimet që kam ofruar me vlerën e pikës tatimore me tarifën DENTOTAR prej 1.0.

Çdo ortodontist përcakton vlerën e tij të pikës së taksës, e cila shumëzohet me numrin e pikës së taksës së shërbimeve, duke rezultuar në çmimin për shërbimin e kryer në CHF. Faturat e mia të hollësishme njihen nga të gjitha kompanitë e sigurimeve që përfshijnë korrigjimin dentar dhe rimbursohen në përputhje me politikën e marrë.

Një sqarim i sigurimit të aftësisë së kufizuar (IV) kryhet në raste të dyshuara. Nëse dyshimi konfirmohet dhe kërkesat plotësohen, ne regjistrojmë pacientin në zyrën IV përgjegjëse për shkak të defektit të lindjes.

Vlera e pikës tatimore 1.00

Tarifa e SSO

bottom of page